Ebu Hureyre Abdurrahman b. Sahr (r.a.) şöyle demiştir: Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdu :

“Allah (s.v.t.) sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz. Fakat kalplerenize bakar.”

(Müslim, Birr 33)